Beleidsplan 2017 – 2025

 1. ORGANISATIE
 • Inleiding

Een kerkgemeenschap als de onze dient bijzondere aandacht te besteden aan het motiveren van de actieve, maar bovenal de minder actieve leden uit de gemeente, opdat voldoende krachten en financiële middelen beschikbaar zijn. De veroudering van het actieve deel van de gemeente leidt ons tot het motiveren van de sluimerende jongere generaties om actiever deel te nemen aan onze geloofsgemeenschap, opdat ook in de toekomst voldoende basis aanwezig is. Naast de van toepassing zijnde kerkorde van de PKN is er een plaatselijke regeling waarin plaatselijke zaken nader geregeld zijn.

 Organisatieschema

Gezien de grootte van onze gemeente dient er een eenvoudige organisatie te bestaan, met een goede taakomschrijving en afbakeningen voor de predikant, Assistent geestelijk verzorger, kerkenraad, moderamen en overige colleges, raden en werkgroepen. Onze gemeente is als volgt georganiseerd:

 • Kerkenraad
 • Predikant
 • Assistent geestelijk verzorger
 • Moderamen
 • College van Kerkrentmeesters (CvK)
 • College van Diakenen (CvD)
 • Pastorale Raad (PR)
 • Jeugdwerk Raad (w.o. kindernevendienst) (JR)
 • Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting (WIO)
 • Redactie kerkblad “Contact”

Colleges, raden en werkgroepen kunnen zich laten bijstaan door, al dan niet tijdelijke, commissies.

 • Samenstelling colleges, raden en werkgroepen

Hoewel een enkelvoudige bestuurssamenstelling de voorkeur verdient, zullen dubbelfuncties, gezien de grootte van de gemeente, niet altijd te voorkomen zijn. Met uitzondering van de kerkenraad, kunnen ook niet belijdende leden deel uitmaken van de colleges, raden en werkgroepen.

 • Rapportages

Ieder college, raad of werkgroep stelt een werkplan op en legt dit via het moderamen voor aan de kerkenraad. Daar waar over financiën beschikt moet worden, wordt er jaarlijks vóór 1 november een begroting en vóór 1 mei de jaarrekening aan de kerkenraad voorgelegd.

 1. VIERENDE ACTIVITEITEN
 • Eredienst

Elke zondagmorgen komt de gemeente in eredienst bijeen. Naast de dienst van de Schrift, streven wij ernaar vier- à zesmaal per jaar de Dienst van de Tafel te vieren. Op bepaalde zondagen worden colleges, raden en/of werkgroepen uit de gemeente bij de dienst betrokken. De predikanten die voorgaan worden verzocht zich zoveel mogelijk te houden aan het landelijk oecumenisch Bijbel leesrooster, dat (meestal) identiek is aan het rooster van “Kind op Zondag” dat de Kindernevendienst hanteert. Een probleem daarbij is, ook bij de vieringen van het Heilig Avondmaal, dat er in onze gemeente, door de huidige omstandigheden, veel gastpredikanten voorgaan. Die omstandigheden zijn dat onze predikant en kerkelijk medewerker volgens de kerkorde van de PKN niet gerechtigd zijn het Heilig Avondmaal (en ook de doop) te bedienen. Voor de continuïteit van de vieringen en met het oog op de kinderen is een goede voorlichting en actieve benadering van de gastpredikanten geboden.

 • Bijzondere diensten

Er vinden de navolgende bijzondere diensten plaats:

 • 1e Kerstdag
 • Witte Donderdag (in het Protestants Kerkje te Stevensweert)
 • Goede Vrijdag (in het Protestants Kerkje te Stevensweert)
 • 1e Paasdag
 • 1e Pinksterdag

Het meer betrekken van het sluimerend deel van onze leden, als genoemd onder 1.1 zal ook onderwerp zijn bij de overwegingen voor het houden van bijzondere, eigentijdse diensten. In samenwerking met het College van Kerkrentmeesters wordt er, voor zover de middelen dit toelaten, continue gewerkt aan de kerkelijke ruimte om deze meer uitnodigend en aantrekkelijker te maken.

 • Oppasdienst 0 – 4 jaar

Iedere 1e zondag van de maand is er oppasdienst voor kinderen van nul tot vier jaar, zodat jonge ouders de dienst kunnen bijwonen en elkaar kunnen ontmoeten.

 • Kindernevendienst 4 – 12 jaar

Voor de kinderen tot en met 12 jaar is er iedere zondag een kindernevendienst. Omdat in de praktijk gebleken is dat er veel zondagen weinig tot geen kinderen zijn, wordt er op de 1e zondag van de maand extra nadruk gelegd op de kindernevendienst, waarbij ouders middels WhatsApp opgeroepen worden aanwezig te zijn. Op een begrijpelijke manier wordt er een Bijbelverhaal verteld. Naar aanleiding hiervan wordt er gepraat, gezongen, geknutseld, een spelletje gedaan, of toneel gespeeld. Het thema voor de verhalen wordt ontleend aan het blad “Kind op Zondag”.

 • Kinderen boven de 12 jaar

De jeugd boven de twaalf jaar is aangewezen op het bijwonen van de kerkdiensten. In de streek (vanuit de classis) zijn er jaarlijks twee zogenoemde “Carrouseldagen”. Vanuit het jeugdwerk worden de jongeren gestimuleerd aan deze dagen/activiteiten deel te nemen. Ook stimuleert de kerkenraad hen het bezoeken van de jeugdkerk in Roermond. We gaan op zoek naar middelen/methoden hen meer actief bij het kerkelijk leven te betrekken, afgestemd op hun interesse. Zie ook punt 4.3.

 1. LERENDE ACTIVITEITEN EN ONDERLINGE CONTACTEN
 • Catechese

Er wordt door de kerkenraad naar gestreefd ieder seizoen catechetisch onderricht aan de jongeren in de gemeente aan te bieden. Bij de catechese worden oudere gemeenteleden en, indien mogelijk, de assistent geestelijk verzorger ingeschakeld.

 • Werkroep Inspiratie en Ontmoeting

Een actieve werkgroep Inspiratie en Ontmoeting (voorheen Commissie Vorming en Toerusting) bereidt ieder jaar activiteiten voor in de kernen Maasbracht en Roermond. Deze activiteiten worden vermeld in het winterwerkboekje dat gezamenlijk wordt uitgebracht. Hierin staan de vaste activiteiten, met eventueel wisselende onderwerpen, zoals: diverse leerhuizen, gespreksgroepen, catechisaties en de Bijbelkring, maar ook nieuwe en soms eenmalige activiteiten.

 • Contactavond

Jaarlijks wordt er een contactavond georganiseerd in “De Herberg”. Het thema voor deze avond wordt gekozen door de pastorale raad. Het doel van deze avond is contact te houden met de leden. Het is opvallend dat deze avond over het algemeen bezocht worden door de meelevende kern van de gemeente. Het is blijkbaar niet de manier om de “rand” wat meer bij het kerkelijk gebeuren te betrekken. Daarvoor moet naar andere wegen worden gezocht (zie 2.2 en 6).

 • Gemeenteavond

Ieder jaar wordt er een gemeenteavond georganiseerd. Tijdens de gemeenteavond wordt achtergrondinformatie aan de gemeenteleden verstrekt over diverse actuele onderwerpen. De jaarrekening ligt tijdens de gemeenteavond ter inzage en wordt toegelicht. Het doel is de betrokkenheid te vergroten en ontmoeting tot stand te brengen.

 • Koffiedrinken

Iedere zondag is er na de eredienst gezamenlijk koffiedrinken. Iedere tweede dinsdagmorgen van de maand is er koffiedrinken met een thema. Het thema wordt luchtig gehouden. Het doel van het koffiedrinken is contact als gemeente onder elkaar.

 1. DIENENDE ACTIVITEITEN
 • Pastoraat

Het beleid is erop gericht de pastorale zorg als een gedeelde verantwoordelijkheid te zien en niet alleen als de taak van de predikant en/of Assistent geestelijk verzorger. Bij het bezoekwerk van de pastorale medewerkers kan over het algemeen worden gesteld, dat dit bijvoorbeeld in het geval van een randkerkelijke niet altijd eenvoudig is. Voor wat betreft inhoudelijkheid ervan zou men kunnen zeggen, dat hierdoor misschien het contact met de kerk niet helemaal verloren gaat. Groepen die te weinig worden bezocht zijn de passieve leden, gemengd gehuwden, ongehuwden en de varende gemeenteleden, die bij onze kerkelijke gemeente staan ingeschreven. De pastorale raad vergadert tweemaal per jaar. Er wordt binnen de pastorale raad gestreefd naar meer overleg en samenwerking, vooral op toerustingsniveau, met Roermond.

 • College van Diakenen

In dit college wordt vormgegeven aan de activiteiten die ten goede komen aan mensen, die hulp nodig hebben in binnen en buitenland, daar waar alle andere hulp achterwege blijft en voor zover dit in het vermogen ligt van het college. Voorts hebben de diakenen een taak in de eredienst, bij de viering van het Heilig Avondmaal en zorgen zij dat de opbrengst van de collecten op de juiste plaats terechtkomt. Belangrijke activiteiten (jaarlijks terugkomende) projecten zijn:

 • Het bijeenbrengen van de financiën van het landelijk verplichte quotum voor de zending d.m.v. collectes en donaties.
 • Gevolg geven aan oproepen voor diaconale hulp door bovengemeentelijke instanties binnen PKN.
 • Het deelnemen aan het plaatselijk platform voor ontwikkelingssamenwerking.
 • Medewerking geven aan projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking op allerlei manieren, waaronder Share and Care stichting Sambulawan, een reeds jarenlang lopend project van onze gemeente op de Filipijnen.
 • Het regelen van vervoer van ouderen naar de kerkdiensten.
 • Op de hoogte zijn en blijven van de WMO-ontwikkelingen en indien mogelijk deelnemen aan WMO-overlegvormen binnen de gemeente Maasgouw.
 • In het kader van informatieverstrekking over de WMO aan gemeenteleden en niet gemeenteleden wordt maandelijks op de laatste woensdag van de maand een zogenaamde Inloopochtend georganiseerd.
 • In het kader van eenzaamheidsbestrijding organiseert het CvD op de 1e zondag van de maand een gezamenlijke maaltijd voor alleenstaanden.
 • Op dit moment verkeert het project Schuldhulpmaatje in oprichting. Dit is een samenwerking tussen de plaatselijke rooms katholieke kerk, de evangelische gemeente en onze protestantse gemeente. Schuldhulpmaatje wil voorkomen dat mensen met financiële problemen in de schuldsanering terecht komen.

Deze taken en genoemde activiteiten/projecten kunnen mede gezien de beperkte omvang van de diaconie alleen goed ingevuld worden met hulp van andere gemeenteleden. Ook voor het tijdig onderkennen van hulpvragen is het noodzakelijk dat de gemeenteleden deze signaleren bij de diaconie.

 • Jeugdwerk Raad

Het jeugdwerk heeft als belangrijk doel dat de kinderen zich thuis voelen in de kerk en gemeente. Daarbij wordt hen ruimte gegeven op hun eigen manier met het geloof bezig te zijn. Ook wordt nagestreefd de onderlinge ontmoeting te stimuleren, opdat de band met de gemeente wordt versterkt. Het blijkt dat de onderlinge vriendschappen een belangrijke stimulans zijn de kerk te blijven bezoeken. Momenteel wordt dit vorm gegeven door de groep Stuif-in (niet alleen jeugd uit onze kerk) onder leiding van jongvolwassen uit onze geloofsgemeenschap. Het gaat om een groep van ca. 10-15 jongeren in de leeftijd vanaf 8 jaar, die in het seizoen eens in de veertien dagen op een doordeweekse dag/avond bij elkaar komen in “De Herberg” en daar allerlei activiteiten ontplooien.

 Contact – tv-scherm in kerk

Samen met de Protestantse Gemeente Roermond wordt 10 x per jaar een mededelingenblad uitgegeven op abonnementsbasis. Het abonnement kost € 11,50 per jaar en wordt door vrijwilligers samengesteld en verspreid. Een abonnement per e-mail kost € 7,50 per jaar en een abonnement per post € 30,00. De huidige drukvorm is sterk verouderd en er zijn initiatieven om het blad een kleuriger uitvoering te geven. In de toekomst wordt gekeken of het mededelingenblad niet vervangen moet worden door een modernere nieuwsbrief via e-mail of WhatsApp.

In de kerkzaal staat een tv-scherm en hierop wordt voorafgaand aan de eredienst de afkondigingen getoond middels een presentatie. De afkondigingen vallen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en verzoeken tot afkondigingen worden dus geleid via de scriba. Tijdens de eredienst worden de te zingen liederen en de Bijbellezingen getoond. Eventueel wordt op verzoek van de predikant de volledige liturgie getoond. In de naaste toekomst wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden om ook de liedteksten met notenbalken uit het liedboek en de groeibundel te tonen.

 1. BEHEER
 • Kerkgebouw

Het kerkgebouw aan de Sintelstraat is primair beschikbaar voor de activiteiten van de eigen kerkelijke gemeente. Het wordt daartoe goed onderhouden en ingericht. Binnen de waardigheid van de kerkruimte is een aangepast gebruik voor andere doeleinden, ook door derden, mogelijk. Voor allerlei vergaderingen, zoals kerkenraad en vergaderingen van de CvK, het CvD, bijeenkomsten van de pastorale raad, catechese, jeugd, enzovoort, is de consistoriekamer beschikbaar. Voor zover er voldoende ruimte beschikbaar is, kan de consistoriekamer ook benut worden voor andere kleinere activiteiten.

 • Ontmoetingsruimte “De Herberg”

Het dagelijks beheer is in handen van een aantal personen uit onze gemeente. Zij regelen ook de dagelijkse zaken er omheen, zoals koffieploegen, schoonhouden, verhuur aan derden. Wat betreft de opbrengsten van verhuur aan derden; deze zullen grotendeels worden aangewend voor de betaling van de kosten van deze ontmoetingsruimte.

 • Financiële middelen

Het College van Kerkrentmeesters legt jaarlijks, uiterlijk medio november, haar voorgenomen financieel beleid aan de kerkenraad voor. Hierin worden ook de voorgenomen onderhouds- en inrichtingsactiviteiten vastgelegd. Dit beleidsstuk behoeft de goedkeuring van de kerkenraad. Het kunnen beschikken over gelden van het dagelijks beheer en over die uit het vermogen mogen niet in één hand zijn. De jaarrekening zal jaarlijks, uiterlijk medio mei, ter goedkeuring aan de Kerkenraad worden voorgelegd. Jaarlijks zullen tijdens een gemeenteavond, de goedgekeurde stukken ter inzage liggen voor de gemeenteleden en een mondelinge toelichting hierop zal worden gegeven.

 • Actie Kerkbalans

Voor het verkrijgen van de benodigde financiële middelen wordt jaarlijks de actie Kerkbalans gehouden, hetzij met gebruikmaking van de landelijke uitgiften, hetzij met eigen materiaal, of een combinatie hiervan. Elke eredienst dient er een collecte te worden gehouden voor kerk en pastorale zorg. Regelmatig wordt over vrijwillige bijdragen en opbrengsten van collecten in het kerkblad gepubliceerd ter ondersteuning van de geldwerving. Voortdurende aandacht is nodig voor het op peil brengen en houden van collecten en bijdragen.

 • Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt met behulp van een computerprogramma bijgehouden. Hierbij dient nauw contact te bestaan tussen de beheerder van het bestand en de kerkenraadsleden en leden van de Pastorale Raad. Door de ingevoerde privacywetgeving is het geen sinecure het ledenbestand up-to-date te houden.

 • Financiële Meerjarenplanning

Het College van Kerkrentmeesters stelt jaarlijks een schema op van uit te voeren en te verwachten onderhoudswerken aan gebouwen, orgel en inventaris en legt dit ter goedkeuring voor aan de kerkenraad. Ook draagt zij zorg voor de vorming van een fonds voor groot onderhoud.

 1. TOEKOMST

 Inleiding

Onze gemeente is een sterk vergrijzende gemeente. De gemiddelde leeftijd van ons ledenbestand is 57. Op een gemiddelde zondag komen er tussen de 30 en de 50 leden (soms inclusief gasten) naar de eredienst en van deze groep is de gemiddelde leeftijd 72 (redelijk nauwkeurige schatting). Overigens van de 65-plussers is de gemiddelde leeftijd 77 en de gemiddelde leeftijd van de jonger dan 65-jarigen is 43 (incl. kinderen). Op de 1e zondag van de maand wordt er Kindernevendienst gehouden en dan is een groep van ca. 4 ouders (7 personen) aanwezig met ca. 8 kinderen.

Landelijk loopt al decennialang het aantal leden terug en binnen onze gemeente is dat niet anders, sterker nog door gebrek aan aanwas van jongvolwassenen en jeugd en de hoge gemiddelde leeftijd van het huidig ledenbestand, neemt het ledenaantal de laatste jaren zeer sterk af (met name door overlijden). De jongvolwassenen en de jeugd hebben (buiten bepaalde gebieden in Nederland, denk aan de Bijbelbelt) massaal afscheid genomen van “de kerk”.

Het gevoel leeft dat de jongvolwassenen en de jeugd niet meer aangesproken worden door de manier waarop wij bijvoorbeeld de zondagse eredienst vieren. Het vaste stramien van de liturgie, het zingen van liederen in soms welhaast onbegrijpelijke (mystieke) bewoordingen, het lezen uit de Bijbel in een taal die zelfs voor ervaren kerkgangers soms moeilijk te begrijpen is, en last but not least de “éénrichtingsverkeer-preek” van een dominee. Men mist discussie, het kunnen inbrengen van een eigen mening/gevoelens, moderne muziek en communicatiemiddelen, informatie over andere religies, kortom het mist dynamiek. Willen we de jongvolwassenen en de jeugd betrekken bij onze geloofsgemeenschap, dan zal het dus duidelijk anders moeten.

Er zijn daarbij drie vragen:

 • Hoe moet het dan anders?
 • Hoe voorkomen we dat, door een experiment voor de jongvolwassenen en de jeugd, “ouderen” de kerk verlaten?
 • Redden we dit “in ons eentje”, of moeten we samenwerking zoeken?

 Hoe moet het dan anders?

Hoe het anders moet lijkt een vraag voor de jongvolwassenen en de jeugd zelf. Eventueel onder leiding van onze assistent geestelijk verzorger kan door hen zelf gezocht worden naar alternatieve manieren van eredienst vieren, etc. Wij moeten hen daarin een grote mate van vrijheid gunnen. Natuurlijk moet het passen binnen de  christelijke leer, maar we moeten niet voor- of achteraf allerlei blokkades gaan opwerpen, want dan heeft het geen zin dat we aan dit experiment beginnen. Ook onze Assistent geestelijk verzorger zal moeten luisteren naar de jongvolwassen en de jeugd, zonder al te nadrukkelijk zijn eigen zienswijze de boventoon te laten voeren. Uiteraard kan in voorkomend geval dankbaar gebruik gemaakt worden van zijn ideeën.

Binnen de PKN bestaat de mogelijkheid tot het vormen van een pioniersplek. Kortheidshalve wordt hier voor meer informatie verwezen naar:

https://www.protestantsekerk.nl/themas/missionair-werk/pionieren-orientatie/zelf-starten

Het is het onderzoeken waard of wij hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Dat begint echter met een idee. Misschien dat het ’t onderzoeken waard is, of er ook jongvolwassenen met een rooms katholieke achtergrond zijn, die behoefte hebben om hun religieuze gevoelens op een andere manier vorm te geven dan gebruikelijk in beide kerken. Het idee is dan het opzetten van een oecumenische gemeenschap voor jongvolwassenen en jeugd, die geen directe verbinding (meer) hebben met hun oorspronkelijke kerkelijke instituten.

 • Hoe voorkomen we dat de “ouderen” de kerk verlaten?

Om te voorkomen dat we door de voordeur de jongvolwassenen en de jeugd binnen halen en via de achterdeur de ouderen zien vertrekken, zullen we in eerste instantie het experiment los moeten opstarten van de ons vertrouwde eredienst. Als het experiment enige kans van slagen maakt, kan nagedacht worden om beide groepen aan elkaar te laten “ruiken”. Dat betekent dus dat het alternatief voor de eredienst op een andere plaats, dag of tijdstip gehouden moet worden dan de huidige eredienst (zondag om 10.00 uur).

 Redden we dit “in ons eentje”, of moeten we samenwerking zoeken?

Zowel voor de groep ouderen als voor de groep jongvolwassenen en jeugd geldt dat het potentieel in de gemeente Maasgouw niet echt heel groot zal zijn. De vraag die dus gesteld kan worden is: moeten wij geen samenwerking zoeken met onze buurgemeenten Roermond, Weert of Sittard. Roermond lijkt geografisch de meest logische keuze. Onderzocht zal moeten worden of wij, respectievelijk Roermond daartoe bereid zijn en/of we in grote lijnen op dezelfde golflengte zitten. Dit is geen korte termijnwerk. Als we besluiten tot samenwerking, dan zullen we de gemeenteleden van beide kerken met elkaar kennis moeten laten maken, bijvoorbeeld door in eerste instantie twee keer per jaar een gezamenlijke eredienst te houden. In eerste instantie zal de pioniersplek misschien in Maasbracht opgestart worden, maar het is zeer wel denkbaar dat dit in een later stadium uitgebreid wordt met gemeenteleden van Roermond.