Diaconale Raad

Ieder mens telt, maar niet iedereen kan zichzelf redden.
Daarom steunen wij mensen die, om wat voor reden dan ook, niet (meer) goed voor zichzelf kunnen zorgen, zieken, armen, ouderen en jeugdige drop-outs. De behoefte aan hulp is in het diaconaat erg belangrijk of het nu gaat om mensen dichtbij of ver weg. Wij stellen ons tot taak bijdragen te leveren aan het invullen van deze behoefte. Dit werk noemen wij in de kerk het (binnenlands) diaconaat of in het geval van mensen ver weg, het werelddiaconaat. Het solidair zijn met mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld, waar dan ook, wordt ook vorm gegeven vanuit de ZWO-activiteiten (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking). Deze activiteiten richten zich met name op voorlichting en fondsenwerving. Voorts hebben de diakenen een taak in de eredienst, bij de viering van het Heilig Avondmaal (ook in het dr. Engelsoord) en zorgen zij dat de opbrengst van de collecten op de juiste plaats terechtkomt.

Belangrijke activiteiten/ (jaarlijks terugkomende) projecten zijn:
– Het bijeenbrengen van de financiën van het landelijk verplichte quotum voor de zending d.m.v. collectes en donaties;
– Schrijfacties voor hen die gevangen zitten, om welke reden dan ook en geen eerlijk proces krijgen;
– Gevolg geven aan oproepen voor diaconale hulp door bovengemeentelijke instanties binnen PKN;
– Aandacht vragen voor eerlijke producten uit de wereldwinkel en/of supermarkt;
– Het deelnemen aan het plaatselijk platform voor ontwikkelingssamenwerking;
– Medewerking geven aan projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking op allerlei manieren, waaronder Sambulawan;
– Het regelen van vervoer van gemeenteleden naar de kerkdiensten;
– Het in samenwerking met de RK Parochiefederatie Maasbracht en andere organisaties, organiseren van een maandelijkse inloopochtend op de laatste woensdag van de maand voor mensen uit de gemeente Maasbracht;
– Elke 1e zondag van de maand het organiseren van een alleenstaandenmiddag met maaltijd; – Op de hoogte zijn en blijven van de WMO-ontwikkelingen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en indien mogelijk deelnemen aan WMO-overlegvormen binnen de gemeente Maasgouw.

Verder proberen we jaarlijks voor onze senioren een activiteit te organiseren. Deze taken en genoemde activiteiten/projecten kunnen, mede gezien de beperkte omvang van de diaconie, alleen goed ingevuld worden met hulp van andere gemeenteleden. Ook voor het tijdig onderkennen van hulpvragen is het noodzakelijk dat deze signalen doorgegeven worden aan de diaconie.

Voor het doorgeven van hulpvragen en/of het aanmelden van projecten die mogelijk in de aangegeven doelstelling van de diaconie vallen kunt u contact opnemen met de onderstaande leden van de Diaconale Raad:

Hans Boonstra Voorzitter
Jeannette van Dijk Rentmeester
Machiel van der Plas penningmeester
Isabel de Vos lid
Bas Doorduin lid